Informasjon

Elektrisk energi leveres til kunder i Klepp kommune ifølge "standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning".

Strømregningen består av to komponenter: kraftpris og nettleie.                        
Kraftforbruket faktureres av din kraftleverandør. Nettleie betaler du til distribusjonsselskapet som eier ledningsnettet i området, i Klepp kommune er dette Klepp Energi AS.

Prisene på nettleie er fastsatt etter retningslinjer fra myndighetene og kan ikke forhandles.

Maksimalavlesing

Betalende maksimaleffekt er den høyeste registrerte maksimalen i en av månedene januar, februar, mars, oktober, november og desember. Registreringsperioden for maksimalt uttak er 60 minutter. Når inntakssikringen blir forsterket mellom effektperioden og effekten blir høyere i siste periode, blir maksimalberegningen delt opp i to perioder, en før og en etter endringstidspunktet.

Tillegg til tariffene

Uttak av reaktiv effekt
Uttak av reaktiv effekt må ikke ved noen belastning være større enn 30% av den aktive effekt som tas ut.
Ved større uttak kan netteier kreve at kunden retter på forholdet snarest. Er uttaket større, betaler kunden for den reaktive effekten som er over 30% av den aktive effekten. Dersom den reaktive effekten er stor, kan det lønne seg å sette inn et kondensatorbatteri for å kompensere.

1 times utkoblingsklausul
Dette vil si at man må kunne koble ut eller gå over til en annen energireserve innen 1 time etter varsel om utkobling er gitt.

Betalende maksimaleffekt for uprioritert kraft
Betalende maksimaleffekt er den høyeste registrerte maksimal i en av månedene januar, februar og desember. Registreringsperioden for maksimalt uttak er 60 minutter.

Betingelser for uttak med utkoblingsklausul

Tilgjengelighet via mail/SMS 24 timer i døgnet. Dette på grunn av dokumentering av når utkoblingsvarsel er gitt. Navn på driftsansvarlig personell, mobiltelefonnummer og e-postadresse. Det er kunden sitt ansvar å gi beskjed om evt. endringer av driftsansvarlig personell og kontaktinformasjon. Ved utkobling vil netteier sende melding via mail/SMS og kreve at denne meldingen blir besvart ved at den blir underskrevet og returnert på mail/SMS snarest. Dersom kunden ikke overholder utkoblingstidspunktet, vil han bli avregnet til 1,5 ganger prioritert nettleiepris i hele perioden siden årsskifte.

Vanningsanlegg og tørrlegging av jord

Kabelen/linjen må kunden bekoste og vedlikeholde. Netteier avgjør hvor måleren skal plasseres, oftest vil det bli i avgreiningspunktet fra netteier sine anlegg. Uansett om måleren blir plasser ute ved pumpehuset eller i avgreinings-punktet, så er skillet mellom Klepp Energi sitt nett og kundens private linjer avgreiningspunktet.

Plusskunde

Plusskunder betaler ordinær nettleie (fastbeløp, energi– og effektledd, avgifter) for sitt uttak fra nettet.

Plusskunder betaler ikke nettleie for strøm som blir matet inn i nettselskapets nett. Innmating avregnes etter energiledd. Ved innmating av overskuddsproduksjon vil plusskunden bidra med å redusere elektriske tap i nettet. Dette bidraget får kunden betalt for gjennom et negativt energiledd. Strøm som produseres til eget forbruk er ikke avgiftsbelagt for plusskunder.

Mer info om plusskundeordningen finnes her.

Anleggsbidrag

Anleggsbidrag er et engangsbeløp som nettselskapet krever inn fra deg som kunde for å dekke hele eller deler av kostnaden ved å knytte deg til strømnettet. Hensikten er blant annet å vise samfunnsøkonomiske kostnader ved tilknytning og bruk av strømnettet. Du kan lese mer om anleggsbidrag her.

Forsterkning av anlegg

Ved endring eller forsterkning av anlegg trenger vi skriftlig søknad. Kunden må dekke kostnader ved forsterkninger.

Andre betingelser

Gjør forholdene det nødvendig med flere inntak (stikkledninger), må kunden betale for dette. Krever kunden inntaket flyttet, må dette dekkes av kunden.

Klepp Energi AS sitt leveringspunkt er nærmeste punkt på bygget.

Netteier kan avgrense energiforbruket dersom overføringssituasjonen skulle kreve det.

Motorer over 15hk bør ikke tilknyttes uten særlig tillatelse fra netteier. Netteier kan også i særlige tilfeller nekte bruk av motorer under 15 hk.

Kraftleveranse iflg. netteiers leveringsplikt

Når kunden ikke har valgt kraftleverandør eller at eksisterende kraftleverandør ikke er leveringsdyktig, er Klepp Energi pliktet til å forestå kraftleveransen. Dette er å betrakte om en midlertidig ordning og det forventes at kunden raskt finner ny kraftleverandør. Kraften avregnes etter målt eller stipulert forbruk med spotpris i kraftmarkedet og et påslag. Overføringstariffen er uberørt av denne leveringsformen. Du kan lese mer om leveringsplikt her.

Fakturering, flytting etc.

Ny kunde må melde fra straks. Flyttemelding må gis senest på flyttetidspunktet. Kunde som flytter uten å melde fra, er økonomisk ansvarlig for nettleien til Klepp Energi har mottatt informasjon om at kundeforholdet er avsluttet.

Kundene oppfordres å velge månedlig fakturering. Ved manglende avlesing, bruker netteier et estimert forbruk basert på tidligere forbruk.

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter i henhold til forsinkelsesloven. Inkassoomkostninger påløper etter inkassoloven.

Gjenåpning av anlegg som er stengt pga. manglende betaling

Ved tilkobling av anlegg som er stengt grunnet manglende betaling belastes et tilkoblingsgebyr på kr. 2.000 inkl. mva.

Avlesningsgebyr for manuell strømmåler

Avlesingsgebyr for målepunkt som ikke har automatisk avlest måler er kr. 1.600 uten mva (kr. 2.000 med mva).