I Norge er strømnettet inndelt i tre nivå:

  • Sentralnettet - landsdekkende strømnett
  • Regionalnettet - strømnett som dekker en region
  • Distribusjonsnett - strømnett som fordeler strømmen ut til husholdninger, fritidsboliger og næring

Du kan lese mer om dette hos NVE.

I Rogaland er det Lyse Elnett som eier regionalnettet og i Klepp kommune er det Klepp Energi som eier distribusjonsnettet. Regionalnettet i kommunene Klepp, Time og Hå kalles Jærnettet.

Stor befolkningsvekst på Jæren har gitt økning i strømforbruket, og det gir behov for mer kapasitet. Økende alder på strømnettet gir også behov for fornying. Lyse Elnett er derfor i gang med å oppgradere Jærnettet - ett arbeid som skal foregå fram mot 2030.

Oppgraderingen av Jærnettet innebærer bygging av nye linjer og nye stasjoner, eller endring i eksisterende stasjoner der det er mulig. Det nye Jærnettet skal bygges i flere etapper som berører de ulike kommunene på ulike tidspunkt.

Lyse Elnett har laget en infoside om Jærnett-prosjektet. Her kan du lese om hele prosjektet og om de ulike delprosjektene.