Klepp Energi

Om oss

Vår historie

Ledige stillinger

Kundeservice

Våre tjenester

Altibox fibertjenester

Ladetjenester

Fjernvarme

Hjemmelaget

Gatelys

Kontakt oss

Jærvegen 548
4351 Kleppe

Følg oss

Alminnelige vilkår for kjøp av hjemmelader til elbil

Gjeldende fra januar 2024

1 Avtalegjenstand og parter

1.1 Er ikke annet særskilt avtalt gjelder disse alminnelige vilkårene for avtale («Avtalen») om kjøp av hjemmelader for elbil med tilhørende teknisk infrastruktur og installasjon («Laderen»), mellom Klepp Energi AS («Leverandøren») og kunden som eier eller disponerer over eiendommen som elbilladeren skal installeres på («Kunden»).

1.2 Avtalens parter er Leverandøren og kunden, som er nærmere angitt i avtaledokumentet.

1.3 Leverandøren kan etter avtaleinngåelse kredittvurdere kunden. Dersom kredittvurderingen ikke anses tilfredsstillende av leverandøren kan leverandøren kreve forhåndsbetaling eller annullere bestillingen uten videre kostnad.

1.4 Kunden har alminnelig 14 dagers angrerett etter angrerettlovens bestemmelser. I denne perioden kan kunden fritt avbestille leveransen. Dersom kunden uttrykkelig ønsker levering og montering av laderen før angrerettperioden er utløpt kan leverandøren utføre dette dersom det er tilstrekkelig kapasitet. For det tilfelle at kunden etter installasjon er påbegynt og før utløp av 14 dagers perioden kan leverandøren belaste kunden for alle kostnader som er påløpt med installasjon. Ved fullført installasjon anses kunden å ha frafalt angreretten, jf. angrerettloven § 22 bokstav c.

Det løper en ny angrerettsfrist fra komplett levert anlegg og kunden har mottatt montert elbillader i sin besittelse. Dersom angrerett er utøvet etter levering og montering av selve elbilladeren samt eventuelt tilleggsutstyr, skal leverandøren fjerne elbilladeren samt eventuelt tilleggsutstyr innen rimelig tid, tatt i betraktning Installatørens kapasitet. Kunden kan ikke demontere elbilladeren selv. Kunden må selv dekke alle kostnader knyttet til demontering og retur av laderen.

2 Formål og forutsetninger

2.1 Klepp Energi AS bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for fiberbredbånd og ladeanlegg, og leverer herunder TV, bredbånd, telefoni (Altibox) og fjernvarme til private husstander, boligselskap, og bedrifter mv. Avtalen forutsetter at Kunden har inngått avtale om levering av Altibox produkter med leverandøren.

2.2 Formålet med avtalen er å tilby kunden elbillader, delbetalt over den avtaleperiode som inngås mellom partene.

3 Avtaleinngåelse og avtaledokumenter

3.1 Avtalen består av et dette avtaledokument samt bestillingsskjema og Leverandørens ordrebekreftelse.

3.2 Er ikke annet uttrykkelig avtalt eller klart forutsatt, inngås Avtalen ved at begge parter signerer avtaledokumentet.

4 Kundens plikter etter avtalen

4.1 Kundens plikt til å forestå tilrettelegging av tilknytningspunktet

Kunden plikter å sørge for nødvendig tilrettelegging av tilknytningspunktet. Dersom ikke annet er avtalt, skal tilknytningspunktet være sikringsskapet/hovedtavlen som utgjør fordelingspunktet for strøm på den eiendommen hvor laderen skal leveres. Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom leverandørens og kundens ansvar. Tilrettelegging skal være utført før levering finner sted.

4.2 Kundens plikt til å sørge for opplegg for internettilkobling av laderen

For at laderen skal kunne fungere som forutsatt, må laderen kunne kobles til internett. Leverandøren besørger oppkobling av ladeboksen mot internett. Dersom dette krever tilleggsutstyr, som for eksempel et ekstra Wifi-punkt, skal kostnadene for dette dekkes av kunden.

4.3 Generelt om Kundens plikter

a) Kunden skal yte slik medvirkning som det er rimelig å vente for at leverandøren (inkludert underleverandører) skal kunne oppfylle sin del av avtalen. Slik medvirkning medfører blant annet å:

  •  stille eiendommen hvor levering av laderen skal skje til disposisjon på avtalt tidspunkt, slik at installasjonen av laderen kan gjennomføres;
  • sørge for at tilrettelegging og opplegg for internettilkobling er gjennomført før Installasjon skal finne sted;
  • på forespørsel å gi den informasjonen leverandøren eller underleverandør finner nødvendig slik at leveransen kan gjennomføres; og
  • betale den avtalte kjøpesummen, og eventuelt andre betalingsforpliktelser som kunden har etter avtalen, til rett tid.

b) Dersom kunden ikke yter nødvendig medvirkning og dette medfører ekstra kostnader for leverandøren, kan kunden bli belastet slike kostnader.

4.4 Manglende medvirkning fra Kunden

a) Dersom kunden ikke yter nødvendig medvirkning for utførelse av leveransen, og leverandøren lider tap som følge av dette, kan leverandøren kreve at tapet skal dekkes av kunden.

b) Dersom kunden ikke stiller eiendommen til disposisjon som avtalt, eller kunden ikke har oppfylt sine forpliktelser om tilrettelegging slik at levering av laderen ikke kan bli utført til avtalt tid faktureres leverandørens eller underleverandørens tap som følge av forsinkelsen.

c) Dersom kunden ikke har oppfylt sin informasjonsplikt tilknyttet eget anlegg og dette medfører merarbeid for leverandøren eller noen av hans underleverandører, kan leverandøren kreve at kostnadene til slikt merarbeid dekkes av kunden.

4.5 Kjøpesum og betaling

a) Kunden skal betale Kjøpesummen som fremkommer av ordrebekreftelsen.

b) Dersom kunden mener at det er feil ved utsendt faktura, må det fremsettes klage til leverandørens kundeservice innen rimelig tid og senest innen betalingsfristens utløp.

c) Kunden betaler etter den avtalte nedbetalingsplan. Betingelser for betalingen reguleres av punkt 4.6.

d) Rettmessig betaling skjer til Selgers kontonummer som er spesifisert på tilsendt faktura

4.6 Betingelser for nedbetaling

Ved avtalt nedbetaling faktureres kunden, rente- og omkostningsfritt, etter avtalt nedbetalingsintervall. Nedbetalingsplan vil vedlegges ordrebekreftelsen. Beløpet vil fremkomme på samme faktura som altiboxavtalen, hvor første fakturering for lader skjer etter at installasjonen er gjennomført.

Avtalen om nedbetaling forutsetter at kunden er altiboxkunde hos leverandøren i hele nedbetalingsperioden.

Ved flytting fortsetter nedbetalingsplan å løpe med mindre resterende beløp av kjøpesummen innfris av kunden i forbindelse med utflytting. Forpliktelsen kan ikke overdras fra kunde til andre, eksempelvis ny eier av bolig.

4.7 Manglende betaling

a) Dersom Kunden ikke rettidig betaler Kjøpesummen eller andre beløp som vedkommende plikter å betale til leverandøren i henhold til Avtalen, og dette ikke skyldes leverandøren eller forhold på leverandørens side, kan leverandøren kreve oppfyllelse, heving, erstatning, renter og/eller holde ytelsen tilbake.

b) Leverandøren kan fastholde Avtalen og kreve at kunden betaler det skyldige beløp. Dersom kunden er vesentlig forsinket ved betaling eller det ikke betales utestående etter en rimelig tilleggsfrist som leverandøren har fastsatt, kan leverandøren heve avtalen. Dette gjelder også etter at ladere er levert til Kunden. Dersom faktura ikke er betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr og omkostninger etter gjeldende lovgivning.

5 Leverandørens plikter etter avtalen

Leverandøren skal levere lader til kjøper og sørge for installasjonen av denne i samsvar med bestemmelsene i denne avtalen. Installasjonen skjer via underleverandør.

5.1 Selgerens plikt til rettidig levering

a) Tidspunkt for når ladere skal leveres og monteres avtales mellom kunden og underleverandør.

b) Laderen blir levert samtidig med at installasjonen gjennomføres av underleverandør hos kunden på det avtalte tidspunkt.

c) Dersom levering og montering av laderen blir forsinket, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden gjøre misligholdsbeføyelser etter forbrukerkjøpsloven gjeldende. Dette inkluderer blant annet: (a) Å holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av forsinkelse, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet. (b) Er laderen ikke levert i tide kan kunden oppfordre leverandøren til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom leverandøren ikke leverer innen denne tilleggsfristen, kan kunden heve avtalen.

d) Dersom leverandøren spør om kunden vil motta levering til tross for forsinkelsen eller underretter kunden om at Leveransen vil finne sted innen et angitt tidspunkt, og kunden ikke svarer innen rimelig tid etter at vedkommende har fått meldingen, kan kunden ikke heve dersom oppfyllelse skjer innen det angitte tidspunkt.

e) Kunden kan kreve erstatning for det direkte tap han eller hun lider som følge av forsinkelse fra leverandørens side.

5.2 Leverandørens plikt til å levere kontraktsmessig vare, risikoovergang
Leverandøren plikter å levere laderen fri for mangler, og laderen skal svare til de opplysninger og spesifikasjoner som følger av avtalen. Ved bedømmelsen av om laderen har en mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på kunden legges til grunn, selv om mangelen først viser seg senere. Risikoen går over på kunden når kunden får laderen i sin fysiske besittelse.

5.3 Leverandørens plikt til å forestå Installasjonen av laderen

Installasjonen skal gjennomføres i henhold til avtalen. Standard installasjon inngår i kjøpesummen og innbefatter:

– Opptil 4 timer elektrikerarbeid til montering av lader, sikring og kabelinstallasjon.
– Inntil 50 km t/r kjøring fra kontoret til installatør til installasjonssted.
– Inntil 15 meter kabling fra sikringsskap til ladepunkt 4x6mm2
– Boring gjennom 2 trevegger.
– Montering, testing og klargjøring av laderen.
– Lovpålagt dokumentasjon.

Ytterligere særskilte behov ved installasjonen skal avtales direkte med underleverandør, og vil faktureres i henhold til underleverandørs til enhver tid gjeldende prisliste. Kostnader knyttet til slike merarbeider vil bli fakturert direkte av underleverandør.

6 Reklamasjon og mangler

6.1 Dersom det foreligger en mangel ved elbilladeren og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på kundens side, kan kunden gjøre alminnelige misligholdsbeføyelser gjeldende

6.2 Dersom det foreligger en mangel må kunden innen rimelig tid etter at kunden oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gi leverandøren melding om at kunden vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Reklamasjonen må skje senest fem år etter at laderen er levert.

6.3 Leverandøren skal utbedre feil og mangler ved Ladeanlegget innen rimelig tid forutsatt at det er reklamert rettidig og det er en mangel som leverandøren er ansvarlig for.

7 Erstatning og tapsbegrensning

7.1 Leverandørens erstatningsansvar for tap som følge av en mangel omfatter, foruten skade på laderen, også skade på gjenstander som har nær og direkte sammenheng med laderens forutsatte bruk. For andre produktskader enn dem som er nevnt i første ledd, kan kunden kreve erstatning med mindre leverandøren godtgjør at tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse på leverandørens side. Leverandørens erstatningsansvar under denne Avtalen omfatter ikke tap i forbrukerens næringsvirksomhet, annet indirekte tap eller tap som følge av personskade.

7.2 Kunden skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Dersom kunden har medvirket til skaden eller unnlatt å begrense skadene kan leverandørens ansvar helt eller delvis bortfalle. Det samme gjelder om kunden har latt være å fjerne eller minimere risikoen for skade.

8 Kundeopplysninger og personvern

8.1 Leverandøren lagrer informasjon som er gitt i forbindelse med tegning av Avtalen. Se https://klepp-energi.no/personvern/ for detaljer om hvordan disse opplysningene blir behandlet.

9 Lovvalg og verneting

9.1 Avtaleforholdet reguleres av norsk rett og skal avgjøres ved ordinær rettergang.

9.2 Avtalt verneting for tvister som gjelder avtalen mellom partene er Sør- Rogaland tingrett.

Trenger du hjelp? Her finner du mer informasjon om hvordan du kan kontakte oss.

Klepp Energi hjelper deg med:

Altibox

Opplev gleden av lynrask internett og grenseløs underholdning!

Fjernvarme

Energi fra søppel gir deler av Klepp oppvarming. Klikk for å finne måleravlesningsinfo.

Gatelys

Har du oppdaget feil med gatelyset? Her kan du sende oss en melding.

Ladeløsninger

Her ser du en oversikt over hvilke ladetjenester vi tilbyr for elbileiere.

Hjemmelaget

Hjemmelaget hjelper med å få alt til å virke — hjemme hos deg.