Klepp Energi

Om oss

Vår historie

Ledige stillinger

Kundeservice

Våre tjenester

Altibox fibertjenester

Ladetjenester

Fjernvarme

Hjemmelaget

Gatelys

Kontakt oss

Jærvegen 548
4351 Kleppe

Følg oss

Alminnelige kundevilkår om ladetjenester

Gjeldende fra juni 2023

Disse alminnelige vilkårene («Alminnelige Kundevilkår») gjelder for ladetjenester til elbil («Tjenesten»), og gjelder mellom Klepp Energi AS («Leverandøren») og bruker av tjenesten («Kunden»).

1. Avtalegjenstand og parter

Disse alminnelige vilkårene («Alminnelige Kundevilkår») gjelder for ladetjenester til elbil («Tjenesten»), og gjelder mellom Klepp Energi AS («Leverandøren») og bruker av tjenesten («Kunden»).

Formålet med avtalen er å tilrettelegge for elbillading i tilknytning til egen bolig, enten det er i enebolig eller som del av et boligselskap.

For de tilfeller at Kunden bor i et boligselskap har leverandøren inngått avtale om etablering, drift og vedlikehold av ladeanlegg i det boligselskap som Kunden eier bolig/er bosatt i. Avtalen mellom leverandør og boligselskapet tilrettelegger mulighet for å inngå kundeavtale om ladetjenester.

2. Avtaledokumenter

2.1. Er ikke annet avtalt består Avtalen («Kundeavtalen») mellom partene av Kundens bestilling («Bestillingsskjemaet»), en tjenestebeskrivelse («Tjenestebeskrivelsen») på nettsidene til Leverandør, og disse Alminnelige Kundevilkår for Tjenesten.

2.2. Kundeavtalen inngås ved at Kunden elektronisk bestiller Tjenesten ved å sende inn til Leverandøren ferdig utfylt bestillingsskjema. Kundeavtalen inngås ved Leverandørens aksept av bestillingen ved å opprette kundeprofil. Bestilling sendes på den måten Leverandøren angir til enhver tid. For å registrere seg må Kunden oppgi den til enhver tid påkrevde informasjon som er nødvendig for å aktivere og levere Tjenesten. I bestillingsprosessen aksepteres disse vilkår og Tjenestebeskrivelsen til Leverandøren. De til enhver tid gjeldende Alminnelige Kundevilkår er også tilgjengelige på Leverandørens nettside.

 

3. Tjenesten

3.1 Tjenesten er beskrevet i Tjenestebeskrivelsen som er tilgjengelig på Leverandørens nettside. Tjenestebeskrivelsen vil løpende bli oppdatert iht. Alminnelige Kundevilkår punkt 7.1.

 

4. Angrerett

4.1. Dersom Kunden er en forbruker og Avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, gjelder lov om angrerett av 20. juni 2014 nr. 27. Kunden skal opplyses om angreretten og få angreskjemaet tilsendt.

4.2. Kunden kan på uttrykkelig anmodning gis rett til bruk av Tjenesten før utløpet av angrefristen. Dersom Kunden i et slikt tilfelle likevel benytter angreretten, må Kunden betale for den perioden Kunden har kunnet bruke Tjenesten fram til angreretten utøves. Ved førstegangsetablering starter Tjenesteleveransen først etter angrefristens utløp.

 

5. Generelt om bruk av Tjenesten – Kundens forpliktelser og ansvar

5.1. Tjenesten gjelder kun for husholdningens kjøretøy. Kundens gjester kan også benytte Laderen etter avtale med Kunden. Kunden kan ikke videreselge tilgang eller benytte denne i noen form for næringsvirksomhet

5.2. Tilgang til Tjenesten forutsetter at Kunden har registrert den til enhver tid nødvendige betalingsinformasjon. Kunden plikter å oppdatere Leverandøren dersom informasjon gitt i bestillingsskjema endres.

5.3. Kunden plikter å sette seg inn i og bruke Tjenesten i samsvar med de brukerveiledninger og retningslinjer som Leverandøren har tilgjengeliggjort for Tjenesten på sine hjemmesider.

5.4. Kunden må ved bruk av Tjenesten ikke forsere fysiske eller elektroniske sperrer for å skaffe seg uberettiget tilgang til informasjon, tjenester eller systemer som Kunden ikke har rett til å benytte. Videre plikter Kunden å behandle både ladeboksen («Laderen») og infrastruktur tilknyttet Laderen («Ladeanlegget») med tilbørlig aktsomhet og forsiktighet.

 

6. Service

6.1. Kunden skal ved feil ved Tjenesten, Laderen eller Ladeanlegget snarest mulig varsle Leverandøren, hvoretter Leverandøren vil foreta fjerndiagnostisering og fjernservice der dette lar seg gjøre.

6.2. Leverandøren er ansvarlig for å rette feil ved Tjenesten, og ved behov for servicetekniker vil Leverandøren forestå denne kontakten.

 

7. Leverandørens ansvar for Tjenesten

7.1. Leverandøren har ansvar for at Tjenesten fungerer i samsvar med de krav som følger av Kundeavtalen. Eventuell nedetid for Tjenesten vil bli håndtert innen rimelig tid. Nødvendig nedetid grunnet service, oppgraderinger er ikke feil som utgjør en mangel på Leverandørens side.

7.2. Leverandøren skal gi Kunden opplysninger om eventuelle spesielle forhold knyttet til Tjenesten, som kan være av betydning for å unngå feilsituasjoner og driftsstans. Opplysninger om forventede tilgjengelighetsproblemer og tilsiktede avbrudd i Tjenesten, feilmeldingstjenester og brukerstøtte vil være tilgjengelig på Leverandørens nettside.

7.3. Leverandøren plikter å avhjelpe feil og mangler innenfor rimelig tid hensyntatt feilen eller mangelens alvorlighet, og hvilke konsekvenser den vil få for Kunden.

7.4 Leverandøren skal føre tilsyn med og ha kontroll over strømforbruket i avtaleperioden. Leverandøren kan styre bruken av strømkapasiteten i Ladeanlegget etter sitt eget faglige skjønn, med sikte på en effektiv og hensiktsmessig utnyttelse av strømforbruk. Leverandøren kan velge å redusere ladehastigheten pga. kapasitetshensyn, pristopper, offentlige pålegg etc.

 

8. Endringer av Tjenesten

8.1. Med minst én måneds varsel har Leverandøren adgang til å foreta innholdsmessige endringer av Tjenesten uten at dette endrer avtalens formål og endringene ikke utgjør en vesentlig endring. I så tilfelle skal Tjenestebeskrivelsen på selskapets nettsider oppdateres og slik oppdatering skal anses som varsel til kunde.

8.2. Endringer av Tjenesten skal så langt det er praktisk mulig gjennomføres på en slik måte at det ikke påvirker Kundens bruk av Tjenesten.

8.3. Oppdateringer, oppgraderinger og programrettelser som er nødvendig for drift av Tjenesten, regnes ikke som endringer etter dette punkt.

 

9. Stenging av Tjenesten

9.1. Leverandøren kan umiddelbart og uten forutgående varsel helt eller delvis stenge Kundens tilgang til Tjenesten dersom offentlige myndigheter krever dette eller det er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige årsaker.

9.2. Tilsvarende gjelder i nødssituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streik eller lockout, eller ved alvorlig fare for sabotasjer mot nett og tjenester. Tiltak som nevnt ovenfor skal så langt det er praktisk mulig varsles Kunden i rimelig tid.

9.3. Leverandøren er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av stenging og gjenåpning av Tjenesten.

 

10. Pris for Tjenesten

10.1. Prisen for Tjenesten følger av Bestillingsskjemaet.

10.2. Prisen kan justeres årlig iht. økningen i konsumprisindeks. Første justering kan skje ved første årsskifte etter at avtalen er inngått, uten nærmere varsel til Kunden.

10.3. Dersom Leverandøren blir underlagt nye eller økte offentlige skatter eller avgifter eller andre offentligrettslige krav, kostnadene øker som følge av behov for ny teknologi, oppgraderinger, endringer i leverandør- eller distribusjonsavtaler, eller andre forhold som Leverandøren ikke kunne forutse på tidspunktet avtalen ble inngått, kan månedsprisen endres. Det samme gjelder dersom Leverandørens forventinger til antall brukere av anlegget avviker fra faktisk antall brukere, eller om bruken av anlegget på annet vis avviker fra Leverandørens forutsetninger.

10.4. Prisen for Tjenesten kan endres med én (1) måneds varsel. Varsel skal sendes til kundens e-post eller annen avtalt kommunikasjonskanal.

10.5. Dersom Kunden fortsetter å bruke Tjenesten etter at prisendring er tredd i kraft, anses Kunden for å ha godtatt endringen.

 

11. Betaling

11.1. Kunden skal betale når Leverandøren krever det. Leverandøren fakturerer Kunden månedlig. Faktura skal inneholde medgått pris for lading, inkludert antall benyttede kwt, samt månedskostnad. Dersom faktura sendes pr post tilkommer det det til enhver tid gjeldende fakturagebyr.

11.2. Kunden plikter å betale for bruk av tjenesten fra første dag Kunden gis tilgang til Tjenesten. Forbruket av strøm måles på egen måler på ladestasjonen og utgjør beregningsgrunnlaget for fakturaen som sendes hver måned.

 

12. Mangler og reklamasjon

12.1. Dersom det foreligger en feil ved Tjenesten skal Kunden innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget feilen, gi Leverandøren melding om dette (reklamasjon).

12.2. Leverandøren har ikke ansvar for feil som skyldes forhold på Boligselskapets eller Kundens side.

 

13. Heving

13.1. Dersom en av partene vesentlig misligholder sine plikter etter Kundeavtalen, og dette ikke skyldes forhold hos den annen part, kan den andre part heve Kundeavtalen med umiddelbar virkning.

13.2. Dersom Kunden ikke betaler faktura senest 14 dager etter utsendelse av betalingspåminnelse, Kunden gjør endringer på utstyret tilhørende Tjenesten, Kunden krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, eller Kunden misbruker Tjenesten, så skal dette alltid anses som vesentlig kontraktsbrudd (Listen er ikke uttømmende).

13.3. Dersom Leverandøren på grunn av Kundens mislighold hever Kundeavtalen, plikter Kunden straks å innfri samtlige forpliktelser overfor Leverandøren, samt å erstatte det tap Leverandøren har blitt påført som følge av misligholdet.

13.4. Kunden er erstatningsansvarlig for økonomisk tap Leverandøren blir påført som følge av Kundens mislighold.

 

14. Erstatning

14.1. Leverandøren er ikke erstatningspliktig for Kundens tap dersom det foreligger en hindring utenfor Leverandørens kontroll og som Leverandøren ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

 

15. Varighet og oppsigelse

15.1. Kundeavtalen trer i kraft den dato laderen er montert og aktivert av Leverandøren.

15.2. Kundeavtalen kan sies opp av Kunden med en oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra den 1. i førstkommende måned etter oppsigelsen fant sted.

15.3. Leverandøren kan kun si opp Kundeavtalen i de tilfeller at avtalen mellom Leverandøren og boligselskapet opphører. Oppsigelsesfristen er én måned regnet fra den 1. i førstkommende måned etter oppsigelsen fant sted. Dersom oppsigelse ikke er varslet og avtalen med Boligselskapet er utløpt stanser Leverandørens leveringsplikt umiddelbart. Dette punktet er ikke til hinder for at Leverandøren kan heve Kundeavtalen i henhold til bestemmelsene i Kundeavtalen punkt 13.

 

16. Personvern og tilgang til produksjonsdata

16.1. Leverandørens håndtering av Kundens personopplysninger skal til enhver tid være i tråd med gjeldende personvernlovgivning.

16.2. Informasjon om Leverandørens håndtering av personopplysninger finnes i Leverandørens personvernerklæring som er tilgjengelig på Leverandørens nettside.

16.3. Kunden samtykker til at Leverandøren kan innhente og benytte produksjonsdata fra Ladeanlegget i den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lovgivning. Dette vil eksempelvis være oversikt over strømforbruk og data knyttet til ladehistorikk.

16.4. Kunden samtykker til at Leverandøren benytter produksjonsdata ved fakturering, overvåkning og drift av Ladeanlegget. Videre samtykker Kunden til at Leverandøren kan benytte produksjonsdata til å føre produksjonsstatistikk, samt til bruk i markedsføring (i anonymisert form). Kunden gir Leverandøren tillatelse til å videreformidle produksjonsdata fra Ladeanlegget til tredjeparter for bruk innen forskning og utvikling av konsepter og produkter innen fornybar energi og smart teknologi.

16.5. Kunden skal til enhver tid ha rett til innsyn i produksjonsdata, produksjonsverdier og lagrede personopplysninger om Kunden.

16.6. Øvrige anvendelsesområder for bruk av produksjonsdata skal avtales særskilt mellom Leverandøren og Kunden.

 

17. Eierskap og immaterielle rettigheter

17.1. Leverandøren er eier av Ladeanlegget og Laderne.

17.2. Alle immaterielle rettigheter tilknyttet Ladeanlegget og Laderne, tilhører Leverandøren eller dennes leverandør/partnere.

17.3. Kunden vil gjennom bruk av Tjenesten kunne få tilgang til programvare som er utviklet av Leverandøren og/eller dennes partnere. Kunden gis en ikke-eksklusiv, tidsbegrenset, ikke-overførbar, gjenkallelig lisens til å bruke Tjenesten, herunder enhver programvare som gjøres tilgjengelig for Kunden som en del av Tjenesten, i samsvar med disse Alminnelige Kundevilkår.

17.4. Kunden har ikke rett til å kopiere, endre, modifisere eller skape avledede verker av noen del av Tjenesten, eller på noen måte forsøke å avdekke kildekoden til Tjenesten (eller deler av denne), med mindre dette er tillatt i henhold til preseptorisk (ufravikelig) lov.
.

 

18. Overdragelse

18.1. Leverandøren kan fritt overdra Kundeavtalen til et annet selskap, likevel slik at Kundens vilkår etter Kundeavtalen forblir uendret etter overdragelsen.

18.2. Kunden kan ikke overdra Kundeavtalen til andre, uten skriftlig forhåndssamtykke fra Leverandøren. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Unntak for dette gjelder ved overdragelse til medlemmer av samme husstand. Før overdragelse kan skje må Kunden ha betalt alle utestående forpliktelser overfor Leverandøren.

Trenger du hjelp? Her finner du mer informasjon om hvordan du kan kontakte oss.

Klepp Energi hjelper deg med:

Altibox

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

Fjernvarme

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

Gatelys

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

Elbillading

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

Hjemmelaget

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.